a2hosting

Hướng dẫn activate windows server 2022

Active windows server 2022

Windows server 2022 đã được microsoft chính thức phát hành, các bạn có thể download và xem hướng dẫn cài đặt tại đây

Khuyến nghị các bạn tải phiên bản từ trang chủ của microsoft để sử dụng

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách activate windows server 2022 miễn phí mà không cần crack

Convert windows server 2022 Evaluation edition to the retail

Phiên bản windows server từ microsoft là phiên bản dùng thử, phiên bản này sẽ không thể activate key được, vì vậy để kích hoạt được chúng ta cần convert phiên bản dùng thử sang phiên bản retail.

Mở CMD với quyền admin, Chạy lệnh sau để xem phiên bản windows dùng thử đang cài đặt

dism /online /get-currentedition

Bạn sẽ thấy phiên bản windows server đang sử dụng là dùng thử

Tiếp theo chạy lệnh sau để xem chúng ta có thể convert sang phiên bản nào, xem dòng target edition

dism /online /get-targeteditions

Chạy lệnh sau để convert sang phiên bản windows mà bạn muốn

dism /online /set-edition:<-Edition-> /productkey:X-X-X-X-X /accepteula

Với

<-Edition->: là phiên bản muốn chuyển đổi thành

X-X-X-X-X: key tương ứng của phiên bản windows server sẽ chuyển đổi qua

Nếu bạn đã mua key thì nhập key của bạn, còn nếu chưa có, hãy sử dụng KMS client key

Xem danh sách key windows tại đây

Chờ quá trình convert báo thành công, các bạn chọn Y để khởi động lại máy và xem kết quả

Hướng dẫn activate windows server 2022

Cách 1: chạy lệnh với CMD

Mở CMD với quyền admin

Chạy lệnh sau: (bỏ qua nếu bạn đã add key lúc convert, còn nếu bạn cài windows bản volume license, thì cần thêm lệnh này)

slmgr /ipk <product key>

Sử dụng product key với:

Windows Server 2022 DatacenterWX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
Windows Server 2022 StandardVDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

Tiếp theo Chạy các lệnh sau:

slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

Chờ đợi quá trình kích hoạt

Lưu ý: Nếu bạn không thể kích hoạt thì thay thế bằng KMS server sau:

slmgr /skms s8.uk.to
slmgr /ato

Cách 2: Tạo file batch script

Mở notepad, copy nội dung dưới đây và dán vào, lưu lại file với tên: Act2022.cmd

@echo off
title Activate Windows Server (ALL versions) for FREE - ITculi.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo http://bit.ly/kmsclientkeys&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&set i=1
cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D >nul||goto notsupported
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=s9.us.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS%:1688 >nul
:ato
echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Run file Act2022.cmd với quyền admin

Chờ đợi quá trình kích hoạt

Lưu ý: để activate thành công máy tính phải có kết nối internet